Koliko advokati naplaćuju svoje usluge

Širok spektar usluga koje pružaju advokati odnose se na raznovrsne sfere života, poslovanja i svakodnevnice, u cilju rešavanja problema, donošenja najboljih odluka i ispunjenja potreba lica koja ih angažuju. Višestruke potrebe angažovanja iskusnih advokata nose sa sobom i veliki broj nivoa tarifa koje naplaćuju, sa mogućnostima za variranje u rasponima koji zavise od raznolikih faktora.  

Advokatska tarifa se razlikuje od jedne do druge kancelarije i njihovih timova, kao i u zavisnosti od konkretne vrste postupka, visine zaprećene kazne za određeno krivično delo, kao i problema koji je u pitanju. Sami advokati mogu određivati koliko će koštati njihove usluge, u skladu sa stanjem u odnosu na konkurenciju, iskustvo, broj članova kancelarije i timova, kao i brojnih drugih faktora. 

Vrsta postupka kao faktor od kojeg zavisi advokatska tarifa

Veliki broj postupaka u kojima se angažuju advokati rezultira raznovrsnim cenovnim rangovima i okvirima, koje se mogu dodatno korigovati. Advokatska tarifa najčešće se definiše za krivični postupak u zavisnosti od strane koja se zastupa – optužene ili oštećene, zatim visine kazne koja preti za određeni prestup u pogledu broja godina i drugih faktora. U tom smislu, odbrana se kreće na nivou od 150 evra za najniže kazne do 3 godine, pa višestuko skuplje za odbranu, dok za oštećenog se kreće na nivou od minimalnih 80 evra, pa naviše. 

Žalba i raznovrsne prijave, tužbe, zahtevi, predlozi i slično, koštaju u rasponu od 100 do 1.000 evra, u zavisnosti od prirode samog postupka. Za ostale postupke advokatska tarifa definiše se u zavisnosti od vrednosti spora za procenjive predmete do 750.000 dinara, pa sledeći rang do 1.500.000 dinara, sve do iznad nekoliko stotina miliona. U tom pogledu, podnesak se kreće od 80 evra, ročište od 100 evra, a žalba na nivou od 150 evra u sporu.

Ostale tarife advokata u zavisnosti od obima i prirode posla za koji se angažuju

Pored angažovanja u različitim sporovima koje prati procenjiva ili neprocenjiva vrednost predmeta i druge radnje, advokati imaju značajnu ulogu u različitim opštim poslovima. Advokatska tarifa za pravne savete kreće se na nivou od 40 evra do 200 evra okvirno, a odobravaju se popusti za usmene predloge i u slučaju da je lice socijalno ugroženog statusa i u teškoj materijalnoj situaciji, čak i do 50%. Advokati se angažuju za sastavljanje ugovora i aneksa ugovora, osnivačkog akta, statuta i drugih važnih dokumenata, čija se cena kreće u proseku između 100 i 300 evra. 

U slučaju pregleda zemljišnjih knjiga, praćenja ispravnosti dokumentacije nekretnina, učestvovanje u kupoprodajnim procesima, advokatska tarifa može da se definiše i kao procenat od realizovanog posla. Za najveći broj poslova advokati se angažuju kao vrhunski poznavaoci propisa i pravila sastavljanja dokumenata – zahteva, dopisa, predloga, odluka, ugovora, potvrda i brojnih drugih važnih elemenata poslovanja i svakodnevnog života. Advokatska tarifa veoma je raznoliko definisana i pre svega zavisi od prirode postupka za koji se advokatska kancelarija angažuje, zatim vrste i obima aktivnosti i zadataka, potrebnih konsultacija i sastavljanja dokumenata, kao i složenosti kompletne procedure. Kako bi pokazali lojalnost, saradnju i podršku, veliki broj iskusnih advokata odobrava popuste za veći broj usluga, lica koja su u materijalno teškoj situaciji, kao i u zavisnosti od uspešnosti posla.